Strefa klienta

Społem znaczy razem!

Zapraszamy do udziału w programie lojalnościowym Społem znaczy razem.
 

W związku ze zmianą przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych,
dokonaliśmy modyfikacji odpowiednich zapisów w regulaminie programu
Społem znaczy Razem. Nowy regulamin wchodzi w życie dnia 25 maja 2018. 

 

Regulamin programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”
 
§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Społem znaczy razem”.
 2. Organizatorem programu jest „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sochaczewie z siedzibą przy ul. Narutowicza 6/8, 96-500 Sochaczew wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego m-sta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 0000116259, NIP 837-000-08-87, REGON 001032670
 3. Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu, zakres i warunki uczestnictwa w programie w tym zasady przyznawania punktów uczestnikom Programu.
 4. Program prowadzony jest w sklepach organizatora, objętych programem i oznaczonych logo programu. Załącznikiem do Regulaminu jest lista placówek organizatora biorących udział w programie.
 
§ 2. Wyjaśnienie pojęć
 1. Organizator - "SPOŁEM" Powszechna Spóldzielnia Spozywców w Sochaczewie
 2. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy razem” prowadzony przez Organizatora.
 3. Sklepy – placówki oferujące towary lub usługi w ramach programu.
 4. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w programie.
 5. Konto uczestnika – indywidualne konto w aplikacji programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.
 6. Stan konta – liczba zgromadzonych przez uczestnika programu punktów.
 7. Karta klienta – karta programu „Społem znaczy razem”.
 8. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru karty uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie uczestnika.
 9. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane uczestnika oraz jego akces do programu.
 10. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.
 11. Partner – inny podmiot oferujący uczestnikom w ramach programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z organizatorem.
 12. Bon  – wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia, w sklepach objętych programem towarów, których wartość odpowiada wartości nominalnej bonu.
 13. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana uczestnikowi przez organizatora w ramach dodatkowych promocji.
 14. Strona Programu - internetowa strona Programu, znajdujaca sie pod adresem www.sochaczew.spolem.org.pl - zakładka Strefa Klienta
 15. RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony osób fizycznych, w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o danych osobowych)
 
§ 3. Warunki udziału w Programie
 1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w programie i której wydano kartę klienta.
 2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w programie placówce organizatora i okazywany jest na prośbę uczestnika, a także na stronie www.sochaczew.spolem.org.pl
 3. Wszelkie dane dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
 5. Karta klienta wydawana jest uczestnikom programu bezpłatnie w sklepach organizatora, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem rejestracyjnym.
 6. Uczestnik programu może sprawdzić stan konta uczestnika poprzez stronę www.sochaczew.spolem.org.pl, w sklepie wyznaczonym przez organizatora lub telefonicznie pod numerem  46 862 25 04 w godzinach 7-15.
 7. Karta klienta jest własnością organizatora. Zgubienie karty winno zostac zgłoszone do Organizatora emailem na adres: sekretariat@spolemsochaczew.pl lub listownie na adres Organizatora
 
§ 4. Dane osobowe
 1.  Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator.  Do kontaktu służy następujący adres e-mail: sekretariat@spolemsochaczew.pl, a także nr telefonu 46 86 223 57 wew. 245.
 2.  Organizator wskazuje, że do realizacji umowy zawartej z Uczestnikiem Programu, której przedmiotem jest  udział w Programie, niezbędne jest przetwarzanie przez Organizatora kategorii danych osobowych oznaczonych symbolem „*” (gwiazdki) w Formularzu rejestracyjnym.
 3. Dane osobowe Uczestnika Programu pobierane przez Organizatora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane osobowe”).
 4.  Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:

a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;

b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;

c) dezaktywacja punktów, o których mowa w § 6 pkt. 7;

d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;

e) wymiana punktów na nagrody;

f) przyznanie bonu Upominkowego przez Organizatora.

5. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 3. powyżej, w celu, o którym mowa w pkt. 4. powyżej, jest wykonanie umowy, której stroną jest Uczestnik Programu (art. 6. ust. 1. lit. b RODO).

6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do  obsługi i dystrybucji nagród (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi doradcze i prawnicze).

7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązku prawnego.

8. Każdy Uczestnik Programu ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich Danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych posiadanych przez Organizatora, ma prawo również do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli okaże się, że są nieprawidłowe. Każdy Uczestnik Programu może również wystąpić do Organizatora z żądaniem usunięcia swoich Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych.

9. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy i korzystania z Programu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie moze spowodować ograniczenie dostepności do niektórych funkcjonalnosci w ramach Programu

§ 5.  Zgoda Uczestnika

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu, mogą być przetwarzane również w innych celach, w zależności od udzielonej przez Uczestnika zgody / zgód. Za wyrażanie zgody uważa się zaznaczenie przez Uczestnika symbolem „x” okienka TAK przy wybranej zgodzie.
 2. Uczestnik Programu ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej jest zgoda Uczestnika (art. 10. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2017.1219). Organizator może przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w celu wskazanym w zdaniu poprzedzającym do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.
 3. Uczestnik Programu może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych oraz danych o transakcjach i zakupach dokonywanych w trakcie trwania Programu, w celu określenia przez Organizatora preferencji osobistych i zachowań Uczestnika (zasada i znaczenie), aby Organizator mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie). Uczestnik ma prawo nie podlegać decyzjom opierającym się zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu). Organizator może przetwarzać Dane osobowe oraz dane o transakcjach i zakupach Uczestnika, na podstawie wyrażonej zgody przez Uczestnika i tylko do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika Programu.
 4. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać każdą ze złożonych zgód. Cofnięcie którejkolwiek ze zgód (na wysyłanie informacji handlowych oraz na profilowanie), nie powoduje utraty zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Uczestnikowi przysługują odpowiednio uprawnienia wskazane w § 4., pkt 8. – 10. powyżej.
 
§ 6. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści
 1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w sklepach organizatora, uczestniczących w programie, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych powyżej 18% oraz doładowań oraz opłaty rachunków.
 2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie karty klienta kasjerowi, odczytanie kodu karty klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.
 3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone 250 punktów przysługuje bon o wartości 20 złotych.
 4. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja stanu kont uczestników programu odbywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.
 5. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
 6.  W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 7. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania programu.
 8. w przypadku zwrotu towaru przy zakupie którego zostały naliczone punkty, ich liczba zostanie skorygowana na Koncie Uczestnika o wartość zwrotu.
 
§ 7. Wymiana punktów na Bony
 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony , które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów we wszystkich placówkach Organizatora.
 2. W celu wymiany punktów na bon , uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien dokonać zamówienia bonu poprzez stronę www.sochaczew.spolem.org.pl lub zgłosić się do placówek Organizatora.
 3. Bon  zostanie wydany uczestnikowi w sklepie, w którym zostało złożone zamówienie lub w siedzibie Organizatora, po okazaniu karty klienta oraz innego dokumentu ze zdjęciem od następnego dnia roboczego po dokonaniu zgłoszenia .
 4. Po odebraniu bonu  z konta uczestnika zostanie odjęta odpowiadająca wartości bonu ilość punktów.
 5. Bon ważny jest wyłącznie w sklepach organizatora w terminie do dnia określonego na bonie. Po tym terminie bon traci ważność a Uczestnik straci prawo wykorzystania bonu. Jednocześnie punkty odpowiadajace wartości bonu nie będą zwrócone na konto Uczestnika
 6. Bon  posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji bonu w danym sklepie, bony nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
 7. Punkty gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione lub zagubione bony odebrane przez klienta
 9. W przypadku, gdy łączna wartość odbieranych przez Uczestnika w jednym dniu nagród przekroczy wartość określoną w aktualnie obowiązującej ustawie o PIT, Organizator pobierze od Uczestnika zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 10% łącznej wartości wydawanych nagród. Warunkiem wydania nagród jest wówczas wniesienie przez uczestnika określonej powyżej opłaty.
 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie wyznaczonym przez organizatora, pocztą na adres organizatora, lub za pomocą formularza na stronie www.sochaczew.spolem.org.pl. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
§ 8. Postanowienia końcowe
 1. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.sochaczew.spolem.org.pl, z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie www.sochaczew.spolem.org.pl oraz w sklepach organizatora.
 3. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do bonu powinni przeprowadzić procedurę zamówienia bonu S zgodnie z § 5 w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia programu.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w programie uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać zamówienia bonu , jeśli nabył prawo do jego otrzymania.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.