Członkowie

Obecnie nasza Spółdzielnia zrzesza 125 Członków, głównie pracowników i emerytów.

Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, które wyrażą gotowość korzystania z usług Spółdzielni i przestrzegania postanowień jej statutu. Członków przyjmuje Zarząd Spółdzielni na podstawie złożonej na piśmie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni. Osoba przystępująca do Spółdzielni zobowiązana jest do wniesienia wpisowego w wysokości 10 zł oraz zadeklarowania co najmniej jednego pełnego udziału, który wynosi 500 zł. Wpisowe i co najmniej jedna piątą udziału należy wpłacić w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia na członka Spółdzielni. Pozostałą część członek obowiązany jest wpłacić w terminie jednego roku. Każdy Członek może zadeklarować i posiadać maksymalnie 30 udziałów. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego uchwałą Zebrania Przedstawicieli część wypracowanego zysku dopisywana jest do posiadanego udziału jako dywidenda.

W sprawach członkowskich prosimy o kontakt z p. Mariuszem Jeleniem tel. 046 86 223 57 wew. 37

 

ORGANY SPÓŁDZIELNI

- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd